Všeobecné smluvní podmínky

Úvodní strana / Obch. podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem kulinářského ateliéru Ola Kala je obchodní společnost Ola Kala kurzy a školení s.r.o., se sídlem Praha 4, Nad Ryšánkou 2005/7,  PSČ: 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284284 s provozovnou v Korunní 1779/115, PSČ: 130 00, (dále jen "provozovatel").
 2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované Ola Kala
 3. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1.1.2008.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) provozovatel,
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby. 
 2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
 2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu provozovatele, označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, pokud se kurz nekoná v provozovně Ola Kala, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro 1 osobu v souladu s nabídkou provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka. 
 3. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.olakala.cz
 4. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejího obdržení. 
 5. Odmítnutí objednávky zákazníka činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka zákazníka. V případě písemné objednávky se lhůta k potvrzení či odmítnutí objednávky provozovatelem považuje za dodrženou, je-li potvrzení či odmítnutí objednávky ze strany provozovatele ve stanové lhůtě dáno k poštovní přepravě.

Článek IV. - Kurzy, akce, jednotlivé služby

 1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy, akce či jednotlivé služby uvedené v nabídce Ola Kala na webových stránkách www.olakala.cz či v písemných materiálech vydaných provozovatelem. 
 2. Kurzy, akce se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně Ola Kala na adrese Korunní 1779/115, Praha 3. 
 3. Není-li v nabídce provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají od 16 hod. do 20 hod. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor Ola Kala v souladu s nabídkou provozovatele, resp. jeho zástupce. 
 4. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby nejpozději 5 minut před zahájením kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby. 
 5. Počet účastníků kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně 22 osob.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele. V ceně za účast na kurzu, akci či za poskytnutí individuální služby je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou provozovatele. 
 2. Cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby je splatná ve lhůtě 3 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím individuální služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
 3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem na vystavené faktuře – elektronicky), a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v provozovně Ola Kala. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele. 
 4. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí individuální služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
 5. Službu je nutno vyčerpat ve standardním případě do 6 kalendářních měsíců ode dne objednání služby. Po této době je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku. Standardním případem se rozumí, že kurz byl zakoupen za plnou cenu (beze slevy).
 6. Pokud je služba zakoupena za zvýhodněných finančních podmínek, tzv. "v akci", je potřeba ji vyčerpat do 4 kalendářních měsíců ode dne objednání služby. Po této době je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku. 

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby mají právo na vstup do všech prostor provozovny Ola Kala určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby.
 2. V průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby nejsou účastníci kurzu akce, resp. osoby pověření přijetím individuální služby oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby bez vědomí lektora Ola Kala, resp. jeho zástupce. 
 3. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby dodržovat pokyny lektora Ola Kala, resp. jeho zástupce. 
 4. Lektor Ola Kala, resp. jeho zástupce je povinen na počátku kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby stručně poučit účastníky kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby. Účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby. 
 5. Provozovatel, resp. lektor Ola Kala či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Ola Kala dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v jejich účasti na kurzu, akci, resp. přijmutí služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby. 
 6. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni na počátku kurzu, akce, resp. před započetím poskytnutí služby informovat lektora Ola Kala o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu, akce, resp. při poskytování jednotlivé služby. 
 7. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu, akce, či poskytnutím jednotlivé služby označit (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, kontaktní telefon) účastníky kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP. 
 8. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP. 
 9. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby rozumí se tím též zákazník.

Článek VII. - Zrušení (odstoupení od smlouvy) a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

a) Ze strany provozovatele:

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
  a) kurz, akce, resp. jednotlivá služba není obsazena minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 platícími osobami;
  b) lektor Ola Kala nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
  c) v provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Ola Kala, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).
 2. V případě zrušení termínu kurzu má zákazník právo si sjednat nový termín, nebo mu bude vrácena celá částka hodnoty kurzu.

b) Ze strany zákazníka

 1. Rezervovaný termín kurzu Ola Kala je možné bezplatně změnit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním.
 2. Změna termínu v rozmezí 4 pracovní dny až 24 hod. před konáním je možná za doplatek 50% ceny kurzu.
 3. Změna termínu méně než 24 hod. před konáním kurzu není možná.

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené poskytnutím jednotlivé služby jsou povinny před započetím kurzu, akce, poskytnutím jednotlivé služby požádat lektora Ola Kala o uložení vnesených věcí do provozovny Ola Kala, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno. 
 2. Zákazník odpovídá za jím nebo účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby způsobenou škodu provozovateli.

Článek IX. - Reklamace

 1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat. 
 2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 
 3. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. 
 4. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
 2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.
 4. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů. 
 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Článek XI. - Doprava a platba

 1. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 2. Platba kartou
  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
  comgate_karetni_loga2
 3. Platba bankovním převodem
  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 
  Platební brána comgate banky
 4. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
 5. Kontakty
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

Článek XII. - Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Registrace do newsletteru

:
benefit plus pluxee Edenred Benefity comgate platebni brana